Aldaniti

Gizlilik politikasý

Giriþ

Kiþisel bilgilerin toplanmasý

Kiþisel bilgilerinizin kullanýlmasý

Kiþisel bilgilerinizin daðýtýlmasý

Sponsorlarýn anket formlarý ve ortak iþaretli sayfalar

Kiþisel bilgilerinizin yönetimi

Kaydýn ve e-posta yoluyla bildirimlere üyeliðin sonlandýrýlmasý

Kiþisel bilgilerinizin güvenliði ve saklanmasý

Çerez kullanýmý

Bu gizlilik politikasý üzerinde deðiþiklik yapýlmasý

Aldaniti'nin sorumluluðunun sýnýrlarý

Ýrtibat bilgileri

* Giriþ

Aldaniti International Network Limited ("Aldaniti"), http://www.aldaniti.net web sitesinin sahibidir ve Aldaniti tarafýndan gerçekleþtirilen tüm çekiliþlerden sorumludur. Gizlilik politikasý ile ilgili herhangi bir sorunuz veya þüpheniz olursa, lütfen Ýrtibat Bilgileri baþlýðýnda verilen bilgileri kullanarak bizimle irtibata geçiniz.

Altaniti, kiþisel bilgilerinizin gizliliðinin ve bunlarýn korunmasýnýn sizin için önemli olduðunun farkýndadýr. Bu gizlilik politikasý, Aldaniti'nin http://www.aldaniti.net adresindeki web sitesini kullanmanýz veya düzenlediði çekiliþlere katýlmanýz durumunda, Aldaniti'nin kiþisel verilerinizi korumak için kullandýðý yöntemleri belirlemektedir.

Aldaniti, 1998 tarihli Kiþisel Verilerin Korunmasý Kanunu uyarýnca þu tescil numarasý altýnda tescillenmiþtir: Z1688527. Aldaniti'ye vermiþ olduðunuz bu kiþisel bilgiler, adý geçen yasa kapsamýnda koruma altýndadýr. Bu yasa hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için þu adresi ziyaret ediniz: http://www.informationcommissioner.gov.uk

Bu gizlilik politikasý, http://aldaniti.net ana sayfasý ve Aldaniti tarafýndan gerçekleþtirilen bütün çekiliþler Ýngiliz yasalarýna tabidir.

* Kiþisel bilgilerin toplanmasýBu web sitesini kullanabilmek için ilk önce kayýt formunu düzgün þekilde doldurarak Aldaniti'ye kayýt olmanýz gerekmektedir. Burada sizden, kayýt iþlemine baþlamadan önce aþaðýdaki beyaný kabul etmeniz istenecektir:

"Bu kayýt formunu doldurarak Aldaniti International Network Ltd'nin kiþisel bilgilerinizi dikkatli bir biçimde seçilen üçüncü taraflarla paylaþmasýna ve Aldaniti International Network Ltd'nin yaný sýra sözü geçen üçüncü taraflarýn, ilginizi çekebilecek ürün ve/veya hizmetlerle ilgili bilgileri ulaþtýrmak amacýyla, sizinle e-posta, sms, telefon, normal posta ve uygun baþka haberleþme yöntemleriyle irtibat kurmasýna onay vermiþ olursunuz. Bu durum, bilgilerinizin nasýl kullanýlacaðý ile ilgili kurallarý belirleyen gizlilik politikasýnýn þart ve koþullarýna da uygundur.

Lütfen, web sayfasýný ziyaret etmek ve bu sayfadaki bilgilerinizi deðiþtirmek suretiyle, bu web sitesi ile ilgili olarak vermiþ olduðunuz bütün onaylarý iptal edebileceðinizi unutmayýn.

Kayýt iþlemi sýrasýnda sizden ayný zamanda iletiþim bilgileriniz (örneðin ad, soyadý, adres, telefon ve e-posta) ve demografik bilgileriniz (yaþ ve cinsiyet gibi) de istenecektir.

Kayýt olduktan sonra otomatik olarak bir hoþ geldin mesajý ve kazanabileceðiniz çok sayýda ödülün ve ilginizi çekebilecek ürünlerin yer aldýðý bir haber bülteni veya bilgilendirici e-posta alacaksýnýz.

Web sitesinin çeþitli noktalarýnda daha fazla kiþisel bilgi (cep telefonu operatörünüz, kaç çocuðunuzun olduðu, arabanýzýn markasý gibi) verme þansýnýz olacak. Web sitemizde daha kiþisel bir deneyim yaþayabilmeniz için bu seçenekleri kullanmanýzý öneriyoruz.

* Kiþisel bilgilerinizin kullanýlmasýAldaniti, önceden verilmiþ rýzanýz olmaksýzýn, bu gizlilik politikasýnda ve kayýt sýrasýndaki katýlým beyanýnda belirtilenlerin dýþýnda hiçbir biçimde kiþisel bilgilerinizi kullanmayacak veya paylaþmayacaktýr.

* Kiþisel bilgilerinizin genel olarak ifþa edilmesi

Verdiðiniz bilgiler þu þekilde kullanýlacaktýr:

1, Aldaniti ve özenle seçilmiþ üçüncü taraflar tarafýndan, ilginizi çekebilecek ürünler ve hizmetler hakkýnda size bilgi sunmak amacýyla; ve Aldaniti veya seçilmiþ üçüncü taraflar vermiþ olduðunuz, rýza doðrultusunda, size tekliflerini iletmek için normal posta, elektronik posta, telefon, SMS/MMS yoluyla sizinle irtibat kurabilir.

2, Özenle seçilmiþ üçüncü taraflar tarafýndan, ilginizi çekebilecek ürünler ve hizmetler hakkýnda size bilgi sunmak amacýyla; ve seçilmiþ üçüncü taraflar, vermiþ olduðunuz rýza doðrultusunda, size tekliflerini iletmek için normal posta, elektronik posta, telefon, SMS/MMS yoluyla sizinle irtibat kurabilir.

3, Aldaniti tarafýndan size sitede gösterilen anketler ve ödüllerin sýrasýný belirlemek amacýyla.

4, Aldaniti tarafýndan, (Aldaniti kullanýcýsý olmaya devam ettiðiniz sürece), sizinle daha önce yaptýðýmýz bir iþleme konu olanlara benzer ürünler ve hizmetler hakkýnda size bilgi sunmak amacýyla; ve bu amaç doðrultusunda sizinle posta, telefon veya elektronik araçlarla (e-posta veya SMS) irtibat kuracaðýz.

5, Aldaniti tarafýndan, sitenin interaktif özelliklerini kullanmaya karar verdiðinizde bu özelliklere katýlýmýnýzý saðlamak için.

6. Aldaniti tarafýndan, sitedeki deðiþimleri haber vermek amacýyla.

7. Aldaniti tarafýndan, siz ve Aldaniti arasýnda yapýlan sözleþmelerden doðan yükümlülükleri yerine getirmek amacýyla.

Aldaniti'nin bilgilerinizi bu þekilde kullanýlmasýný veya bilgilerinizi pazarlama amacýyla üçüncü kiþilere vermesini istemiyorsanýz, lütfen kayýt formunda yer alan ilgili kutucuðu iþaretleyin.

* Sponsorlarýn anket formlarý ve ortak iþaretli sayfalar.

Web sitesinde çeþitli anketler yer almaktadýr. Herhangi bir anketi doldurduðunuzda, Aldaniti ve seçilmiþ üçüncü taraflara, söz konusu ankete verdiðiniz cevaplar doðrultusunda ilginizi çekebileceðini düþündükleri ürünler ve/veya hizmetler hakkýnda size bilgi yollamalarýna onay vermiþ olursunuz. Aldaniti ve seçili üçüncü taraflar, ilginizi çekebilecek ürün ve/veya hizmetler hakkýnda, e-posta, sms, telefon, normal posta ve baþka iletiþim kanallarý aracýlýðýyla size bilgi ve teklif sunabilmek amacýyla, verdiðiniz bilgileri de ilaveten kullanabilir. Bu bilgi ve teklifleri almak istemiyorsanýz, lütfen "Bilgileri düzenle" sayfasýnda yer alan ilgili kutuyu iþaretleyerek bunu belirtin.

* Kiþisel bilgilerinizin yönetimiAldaniti'ye verdiðiniz bilgiler, sizin tarafýndan sunulmuþ kabul edilecektir. Ýstediðiniz zaman Aldaniti'nin http://www.aldaniti.net/myaccount.asp adresine girip kayýt olarak ve "Hesabým" bölümüne týklayarak bu bilgileri deðiþtirebilir veya güncelleyebilirsiniz. Burada, bilgilerinizi deðiþtirebileceðiniz ya da güncelleyebileceðiniz "Kiþisel Bilgiler" adlý bir panel göreceksiniz. Bilgilerinizi görme hakkýna sahipsiniz ve bilgilerinizin doðruluðunu saðlamak ve bunlarý güncelleyebilmek için bizden gerekli deðiþiklikleri yapmamýzý isteyebilirsiniz. Bunu yapmak istiyorsanýz, lütfen bizimle irtibat kurun. Yasa uyarýnca, Sizin ile ilgili sahip olduðumuz bilgileri sunmanýn getirdiði masraflarý karþýlamak üzere bu hizmet karþýlýðýnda en fazla 10£ tahsil etme hakkýmýz bulunmaktadýr.

* Kaydýn ve e-posta yoluyla bildirimlere üyeliðin sonlandýrýlmasý

Bizimle irtibat geçerek info@aldaniti.net adresine bir e-posta göndermek suretiyle Aldaniti'ye olan üyeliðinizi istediðiniz zaman sonlandýrabilirsiniz. Böylece Aldaniti'nin kendisine veya ilgili üçüncü taraflara ait olup Aldaniti tarafýndan gönderilen bildirimleri artýk almazsýnýz.

Haber bültenimizi veya promosyon bültenlerimizi artýk almak istemiyorsanýz, her bir bültende yer alan talimatlarý yerine getirerek veya bize bir e-posta göndererek bu bültenlerin size artýk gönderilmemesini saðlayabilirsiniz. Aldaniti'nin web sayfasý http://www.aldaniti.net/myaccount.asp üzerinden "Hesabým" bölümüne girerek, info@aldaniti.net e-posta adresine mesaj göndererek veya aþaðýdaki posta adresine yazarak belirli bültenleri almaktan vazgeçebilirsiniz. ALDANITI INTERNATIONAL NETWORK LTD., 12 Brookend Street, Ross-on-Wye, HerefordShire, HR9, 7EG, Ýngiltere.

*Kiþisel bilgilerinizin güvenliði ve saklanmasý.

Kayýt esnasýnda verdiðiniz bütün bilgiler Aldaniti'nin merkezi veritabanýnda saklanýr ve bu bilgilere, size ilgilerinize uygun bilgiler sunmak amacýyla ilgilerinize veya demografik kategorilere baðlý olarak eriþilir. Bu bilgilere eriþim daima kontrol altýndadýr. Bazý durumlarda Aldaniti, bu görevleri yerine getirmeleri için taþeron olarak tutulan uzmanlaþmýþ tedarikçilerden yararlanabilir. Bu hizmet tedarikçileriyle gerekli sözleþmeler yapýlýr ve bilgileriniz, bu tedarikçiler veya onlar adýna çalýþan alt yükleniciler tarafýndan Avrupa Ekonomik Bölgesi dýþýnda kalan bir bölgeye aktarýlabilir, buralarda depolanabilir veya iþleme tabi tutulabilir.

Kiþisel bilgilerinizi gönderirken, bu aktarma, depolama ve iþleme süreçlerini kabul etmiþ olursunuz. Kiþisel bilgilerinizin güvenle ve bu gizlilik politikasýna uygun bir biçimde iþleme konmasý için gerekli ve makul bütün önlemleri alacaðýz.

Ýnternet %100 güvenli bir iletiþim aracý olmadýðý için, Aldaniti kendisine Ýnternet üzerinden gönderdiðiniz hiçbir bilginin güvenliðini garanti edemez. Bu bilgilerinin gizliliðinin kaybedilmesi sonucunda Sizin veya baþka taraflarýn yaþayabileceði kayýp ve zararlardan dolayý Aldaniti herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

* Çerez kullanýmý

Aldaniti, Aldaniti web sitesine yapýlan ziyaretlerle ilgili bilgileri hesaplamak ve analiz etmek için, Nedstat'ýn bir ürünü olan Sitestat'ý kullanmaktadýr. Bu amaç doðrultusunda, Ýnternet trafik bilgileri ve kullandýðýnýz tarayýcý ve bilgisayarla iliþkili bilgiler gibi çeþitli bilgileri toplamak amacýyla IP adresinizi kullanmaktayýz.

Aldaniti ayrýca oturum açma iþleminizi daha iyi hale getirmek için çerezlerden yararlanmaktadýr. Bu web sitesini tekrar ziyaret etmeniz halinde çerez, Sizin bu siteye yaptýðýnýz daha önceki ziyareti hatýrlar.

Çerez, yalnýzca benzersiz bir numara içermekte, dolayýsýyla herhangi bir kiþisel bilgi içermemektedir. Bu nedenle Nedstat gibi üçüncü taraflarýn web sitelerine yaptýðýnýz ziyaretleri tespit etmek amacýyla kullanýlamaz.

Örneðin, Aldaniti, sizi belirli bir oturumu kapattýktan sonra bilgisayarýnýzda kalacak olan bir çerezde oturumunuzu yeniden baþlatmak için gerekli bilgileri depolayabilir. Bu çerez, web sitesini bir sonraki ziyaretinizde oturumunuzu otomatik olarak baþlatmanýzý saðlar.

Halka açýk bir bilgisayar kullanýyorsanýz veya baþka herhangi bir nedenden dolayý bu bilginin saklanmasýný istemiyorsanýz, oturum açtýðýnýz veya kayýt olduðunuz sýrada, "Beni Hatýrla" kutucuðundaki iþareti kaldýrýn. Böylece bu çerez kullanýlmayacaktýr.

Bundan baðýmsýz olarak Aldaniti ayrýca, sunucumuzda veri depolamak amacýyla, tekil olarak belirlenebilen oturum çerezleri kullanmaktadýr. Web sitemizdeki oturum sona erdiðinde, oturum çerezleri bilgisayarýnýzdan otomatik olarak silinir.

Ayrýca, Aldaniti seçilmiþ üçüncü kiþilere þu izinleri verir:

Aldaniti sitesindeki çerezleri kullanma. Aldaniti'nin bu çerezlere eriþimi olmadýðý gibi bunlar üzerinde kontrolü de mevcut deðildir;

bize içeriklerin etkin olduðu bilgisini vererek web sitemizdeki içerikleri daha iyi yönetmemize yardýn eden, þeffaf GIF'ler (Web Ýþaretçileri/Web Hata Bilgileri olarak da bilinir) adý verilen bir yazýlým teknolojisini kullanma. Þeffaf GIF'ler, çerezlere benzer bir biçimde, benzersiz bir tanýmlayýcýya sahip oldukça küçük grafiklerdir ve Web kullanýcýlarýnýn çevrimiçi hareketlerini takip etmek için kullanýlýrlar. Kullanýcýnýn bilgisayarýndaki sabit diskte depolanan çerezlerden farklý olarak þeffaf GIF'ler, web sayfalarýna görünmez bir biçimde yerleþirler ve yaklaþýk olarak cümle sonuna konan nokta boyutundadýrlar. Þeffaf GIF'ler tarafýndan toplanan bilgileri, müþterilerimizin teþhis edilebilir kiþisel bilgileriyle iliþkilendirmemekteyiz.

Ziyaret ettiðiniz diðer web sayfalarý da bilgisayarýnýzda kendi çerezlerini depolayabilir. Aldaniti, çerez kullanýmý ile ilgili ilkelerini ve uygulamalarýný öðrenmek için her bir web sitesinin gizlilik politikasýný okumanýzý önermektedir. Tarayýcýnýzda yer alan araçlarý kullanarak, ister Aldaniti'ye ait olsunlar, isterse çerez kullanan seçilmiþ üçüncü taraflardan herhangi birine ait olsunlar, Aldaniti'nin web sitesinde yer alan çerezlerin her birini kabul etme veya reddetme olanaðýna sahipsiniz. Tarayýcýnýzda çerezler devreden çýkartsanýz dahi, Aldaniti'nin web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak otomatik oturum açma seçeneðini kullanamazsýnýz.

Aldaniti sitesinin çalýþma þekli, oturum sýrasýndaki çerezleri kabul edip etmemenize baðlýdýr. Aldaniti bir referans izi kullanmak suretiyle Aldaniti web sitesinin ziyaretçilerini izlemektedir. Aldaniti e-posta gönderirken "click thru" adlý bir sistem ve açýk e-posta kullanmaktadýr. Bu iþlem Aldaniti ve seçili üçüncü taraflara, gönderilerini alan kiþilerin profilini çýkarma olanaðý sunar.

* Gizlilik politikasý üzerinde deðiþiklik yapýlmasý

Aldaniti, gizlilik politikasýný zaman zaman güncelleyebilir. Bu durumda, gizlilik politikasýnýn baþýnda ve sonunda yer alan son güncelleme tarihi de deðiþecektir. Aldaniti ayrýca size, kiþisel bilgilerinizin, somut olarak bu bilgilerin toplandýðý sýrada söz konusu gizlilik politikasýnýn kapsamý dýþýnda kalacak þekilde kullanýlmalarý halinde, bu kullanýmlarý içerecek gizlilik politikasý güncellemelerine onay verip vermeme seçeneði sunmaktadýr.

* Aldaniti'nin sorumluluðunun sýnýrlarý

Aldaniti sitesinde yer alan bilgi ve özellikler, "olduklarý gibi" sunulur ve bunlarla ilgili (açýk veya dolaylý) hiçbir garanti verilmez. Aldaniti, bilgilerin ve özelliklerin doðru, yerinde, belirli amaçlara, uygun, arýza veya virüsler (ya da diðer zararlý içerikler) bakýmýndan temiz, elveriþli ve eksiksiz olduðunu garanti etmemektedir. Aldaniti'nin sitesinde bulunan hiçbir içerik, herhangi bir finansal yatýrým, mülkiyet veya araca dair satýþ teklifi, satýn alma talebi veya teklifi; ya da herhangi bir finansal yatýrým, mülkiyet veya araç ile ilgili bildirim veya öneri; ya da herhangi bir iþlemin bir parçasý olamaz; ya da belirtilenin dýþýnda baþka herhangi bir þekilde bildirimde bulunmaz.

Aldaniti sitesi zaman zaman baþka kuruluþlar tarafýndan kurulmuþ web sitelerine köprü metni baðlantýlarý verebilir. Bu siteler denetimimiz dýþýnda olduklarý için, bu sitelerin kalitesi, uygunluðu veya çalýþmasý hakkýnda garanti veremeyiz ve bu sitelerle olan iliþkimiz, bu sitelerde yer alan herhangi bir görüþü, buralarda satýlan veya duyurulan ürün ve hizmetleri ya da bu sitelerde yer alan herhangi bir bilgiyi onayladýðýmýz veya benimsediðimiz anlamýna gelmez. Bu sitelerin herhangi birinde yer alan içeriklerin, ürünlerin veya hizmetlerin kullanýmýyla baðlantýlý olarak Sizin yaþadýðýnýz veya yaþadýðýnýzý düþündüðünüz zarar veya kayýplardan dolayý Aldaniti'nin doðrudan veya dolaylý olarak hiçbir þart altýnda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceðini lütfen unutmayýn.

Yazýlý onayýmýz olmaksýzýn, kendi sitenizde hiçbir Web sayfasýna köprü metni baðlantýlarý veremezsiniz. Ýrtibat Bilgileri'nde yer alan iletiþim bilgilerini kullanmak için onay almak isterseniz, lütfen Aldaniti ile irtibat kurun.

Aldaniti'nin web sitesini kullanarak, bu kullanýmý sorumlu bir biçimde ve yönergelerimize, iþleyiþ kýlavuzlarýmýza, standartlarýmýza ve Aldaniti'nin herhangi bir anda belirlediði þartlara uygun olarak gerçekleþtirme yükümlülüðünü üstlenmiþ olursunuz. Bu þart ve koþullara aykýrý hareket eden herhangi bir kiþiyi (bu kiþi Siz veya sizin adýnýza hareket eden birisi olsa dahi) tespit etmeniz halinde derhal info@aldaniti.net adresine bu durumu bildirmekle yükümlüsünüz. Bu þartlarla sýnýrlý olmaksýzýn, yasalarla belirlenmiþ sýnýrlarýn ötesinde þu eylemlerde bulunamazsýnýz:

tehdit içeren, iftira niteliðinde, genel ahlaka aykýrý, uygunsuz, tahrik edici, saldýrgan, pornografik, taciz edici, ýrkçý nefret uyandýrmasý olasý olan, ayrýmcý, lekeleyici, kutsal sayýlan þeylere veya dini inançlara saygýsýzlýk niteliðinde, gizliliðe ve mahremiyete aykýrý veya herhangi bir biçimde rahatsýzlýða veya anlaþmazlýða yol açabilecek hiçbir bilgi gönderemez veya aktaramaz; veya

gerekli lisans veya izinlere sahip olmayan hiçbir bilgi veya yazýlýmý gönderemez veya aktaramaz; veya

suç kabul edilen, kanuni mesuliyete yol açan, ulusal ve uluslararasý yasalara aykýrýlýk teþkil edilen ya da üçüncü taraflarýn haklarýný ihlal eden hiçbir bilgi gönderemez veya aktaramaz; veya

teknik bakýmdan zararlý nitelikte (bilgisayar virüsleri, lojistik bombalar, Truva atý programlarý, solucanlar, zararlý eklentiler, bozuk veriler veya kötü niyetli diðer türde yazýlýmlar veya zararlý içerikler dahil ancak bunlarla sýnýrlý olmadan) hiçbir bilgi veya yazýlým gönderemez veya aktaramaz; veya

Aldaniti'nin sitesinin düzgün çalýþmasýna müdahalede bulunamaz veya diðer kullanýcýlarýn web sitesini kullanmasýný engelleyemez; veya

hiçbir bilgi veya yazýlýmý ticari amaçlarla gönderemez, aktaramaz, yayýnlayamaz, kopyalayamaz, daðýtamaz ve kullanamaz; veya

Aldaniti tarafýndan, Aldaniti web sitesiyle baðlantýlý olarak Size verilen teknolojileri (yazýlýmlar dahil) veya belgeleri çoðaltamaz veya çoðaltýlmalarýna kasýtlý olarak izin veremez; veya

Aldaniti tarafýndan Aldaniti web sitesiyle baðlantýlý olarak size verilmiþ olabilecek teknoloji (yazýlýmlar dahil) veya belgelerle iliþkili hiçbir güvenlik önlemini deðiþtiremez, karýþtýramaz, tercüme edemez, uyarlayamaz, çoðaltamaz, yayamaz, çarpýtamaz, türev iþlemler gerçekleþtiremez veya atlamaya çalýþamaz; veya

Aldaniti'de yer alan ya da Size Aldaniti aracýlýðýyla verilen, bu þart ve koþullarda izin verilmemiþ durumda olan, fikri mülkiyet yasasý ve haklarý uyarýnca yalnýzca eser sahibine ait olan teknolojiler, belgeler veya bilgilerle ilgili, izinsiz olarak herhangi bir ihmal eyleminde bulunamaz; veya

yazýlý olarak belirtildiði üzere, köprü metni baðlantýsý olmayan herhangi bir yöntemle Aldaniti'nin sitesini veya sitedeki içerikleri daðýtamaz veya hazýr bulunduramazsýnýz;

Aldaniti, kanun güçlerinin veya diðer her türlü mahkeme emrinin, bu þart ve koþullara hareket edenlerin kimliðini açýða çýkarma veya tespit etme yönündeki istek ve emirlerini uygulama konusunda bu makamlarla iþbirliði içerisinde olacaktýr.

Aldaniti'nin web sitesinde yer alan bütün bilgi ve materyallerin uygun, eksiksiz, güvenilir ve yararlý olup olmadýðýný deðerlendirmek, bu siteye giriþ yapanlarýn sorumluluðundadýr. Bütün garantiler, koþullar ve yazýlý hukukta içerili diðer þartlar, genel kanunlar ve diðerleri, yürürlükteki kanunlarýn verdiði azami sýnýrlar ölçüsünde hariç tutulmuþtur. Aldaniti, Aldaniti web sitesinin hatalardan yoksun ve kullanýmýnýza hazýr olduðu yönünde herhangi bir garanti vermez ve dolayýsýyla Aldaniti, ister (yetersizlik, ihmaller dahil olmak üzere) haksýz fiiller, sözleþme veya yasalarýn uygulanmasý veya baþka nedenler dolayýsýyla, isterse de Aldaniti'nin web sitesinin, bu siteyle baðlantýlý diðer sitelerin veya Aldaniti sitesindeki bilgilerin kullanýmýyla, kullanýlamamasýyla veya kullanýmýnýn doðurduðu sonuçlarla ya da Aldaniti web sitesini kullanan herhangi bir kiþinin eylemleri, ihmali veya davranýþlarýyla baðlantýlý olarak, doðrudan, dolaylý, ceza gerektiren veya sonuç niteliðindeki kayýp ve kazalar, gelir, kazanç, beklenen tasarruf, faaliyet giderleri veya ilave idari giderler, mallar, veriler, sözleþmeler, para kullanýmý kayýplarý ve zararlarý dahil olmak üzere, ancak bunlarla sýnýrlý olmaksýzýn, Sizin veya üçüncü taraflarýn uðrayabileceði kayýp ve zararlar, Size ve üçüncü kiþilere yüklenebilecek giderler, masraflar veya sorumluluklar ile ilgili olarak yasalarýn verdiði azami ölçüde her türlü sorumluluðu reddeder. Bu þart ve koþullarýn herhangi birinin geçersiz sayýlmasý halinde, bu þart veya koþul, geçersiz sayýlmadýðý noktaya kadar izin verildiði ölçüde geçerli olarak yorumlanacak, diðer þart ve koþullar ise bu durumdan etkilenmeyecektir.

Þartlar ve koþullar ile ilgili sorumluluðunuzu yüklenmenizin temel önemde olduðunu ve Aldaniti'nin bu þartlar ve koþullar olmadan Aldaniti web sitesine eriþiminize izin vermeyeceðini hatýrlatýrýz. Bu þartlar ve koþullarda yer alan sýnýrlamalarýn ve istisnalarýn her þart altýnda meþru olduðunun bilincinde olmanýz gerektiðini hatýrlatýrýz.

Ýrtibat bilgileri

Bu Gizlilik Politikasý ile ilgili olarak herhangi bir sorunuz olursa, lütfen Aldaniti International Network Ltd. ile e-posta yoluyla irtibat kurun: info@aldaniti.comPosta adresi: Aldaniti International Network, Ltd. Limited 12 Brookend Street, Ross on Wye, HerefordShire, HR9, 7EG, Ýngiltere